Algemene Voorwaarden Klik Proces

 

1 Wat je van ons kan verwachten

1.1 Wij voeren je opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit en doen ons best voor een optimaal resultaat. Dat resultaat kunnen we alleen niet garanderen.

1.2 Wanneer je ontevreden bent over de geleverde prestaties geef je dit zo vroeg mogelijk aan. Een klacht is geldig wanneer deze binnen een termijn van twee maanden wordt ingediend, nadat de klacht is ontdekt of ontdekt had kunnen worden. Na dit termijn vervalt jouw recht om je hierop te beroepen.

2 Vergoeding en bijkomende kosten

2.1 Naast de overeengekomen betaling komen daarnaast ook de kosten, die we maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden, voor een vergoeding in aanmerking. We brengen meer kosten in rekening als we door het te laat leveren van informatie en/of onvolledige informatie ons werk niet goed af kunnen ronden.

3 Wat wij van jou verwachten

3.1 Betaling
De kosten van alle werkzaamheden zullen we maandelijks factureren, tenzij anders is afgesproken. Alle betalingen moeten binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum worden voldaan. Wanneer dit niet gebeurt mogen we per direct stoppen met alle werkzaamheden.

3.2 Opzegging en stopzetten van de werkzaamheden
Het is altijd mogelijk om te stoppen wanneer bijvoorbeeld het resultaat uitblijft. Als er een vaste prijs is afgesproken hebben we recht op een gelijkwaardig deel van deze vastgestelde prijs. Bij het opzeggen van het contract hoort een opzegtermijn van een maand. Bij een faillissement of uitstel van de betaling mogen we de opdracht per direct stopzetten.

4 Het proces

4.1 Aansprakelijkheid 

We doen er alles aan om het gewenste resultaat te bereiken. Dit kunnen we alleen niet garanderen. Wanneer de werkzaamheden niet conform afspraak zijn uitgevoerd, is er sprake van tekortkoming.

We zijn niet aansprakelijk voor directe schade. Met directe schade bedoelen we de kosten voor het herstellen van het uitgebleven resultaat verstaan. Ook zijn we niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Daarnaast zijn we ook niet aansprakelijk voor verrichte werkzaamheden bij of advisering over het verplaatsen van een website of webshop naar een ander systeem of domein (migratie), het installeren en implementeren van een nieuwere versie van een bestaand systeem en/of het integreren van website(s), webshop(s) en/of domein(en).

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering dekt. Op verzoek verstrekken we de gegevens van onze aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer er geen sprake is van een dekking van de verzekering, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur. Als er sprake is van een doorlooptijd van de opdracht (paar maanden tot jaren) is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van alle verrichte werkzaamheden die in de laatste 3 maanden zijn uitgevoerd voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

Daarnaast zijn we wel aansprakelijk bij opzet of als we een grove fout maken.

De aansprakelijkheid vervalt bij een termijn van een jaar vanaf het moment dat alle werkzaamheden door ons zijn uitgevoerd.

4.2 Overige bepalingen

Het Nederlandse recht is op elke overeenkomst van toepassing. Wanneer er zich een conflict voordoet, zal dit worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het rechtsgebied waar wij gevestigd zijn of door een rechter die door ons is gekozen.